Spring til indhold

Nyhedsbrev fra Friskolens bestyrelse

Friskolen afholdte den 9. september 25 års jubilæum. Nuværende og tidligere elever, forældre, bedsteforældre, ansatte og andre med relation til Friskolen deltog i jubilæet.
Dagen blev indledt med sang og taler på sportspladsen. Lærere og elever fremviste et skuespil om Friskolens historie, som de havde arbejdet med i emneugen op til jubilæet. Fællesdelen blev afrundet med en flot opvisning af elever, hvor de sendte mange balloner til vejrs.
Efterfølgende var der kagebord i Foyeren, værksteder på Friskolen og i Børnehaven, rundvisning, fællessang mm.


Festdagen blev afsluttet med fællesspisning i Mot-Multi, hvor bordene var dækket festligt op med spændende temaer, som de enkelte klasseråd havde sørget for. Det mest veldækkede bord blev præmieret med en klassetur til Varde Biograf. Der var live musik af Skovhøj, Gade og Kristensen og af Not Big Båt Band, som spillede op til dans.
Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle besøgende, samt til Friskolens og Børnehavens ansatte, elever og forældre, der alle ydede en stor indsats både op til jubilæet og på selve dagen.
Vuggestue
Efter henvendelser fra flere forældre med ønske om at etablere en vuggestue, har bestyrelsen valgt at afdække ønsket yderligere. Repræsentanter for ansatte, ledel-sen og bestyrelsen har besøgt to andre friskoler med tilknyttede vuggestuer. Bestyrelsen arbejder nu videre med at afdække kriterier for etablering af vugge-stue, driftsbudget og lokaler.
I overvejelserne om etablering af vuggestue, er bestyrelsen ydmygt bevidste om, at en vuggestue kan få betydning for lokal-områdets dagplejere.
Børnehaven
Børnehaven er i vækst, og bestyrelsen har i samarbejde med Børnehaven og Støtteforeningen besluttet at udvide Børnehavens område nogle meter ned i SFO-området – bag kælkebakken. Derudover arbejdes med en løsning på lokaleforhold, så der på Engen skabes mere garderobe-plads, flere toiletter, grupperum samt kontor.
Nyhedsbrev fra Friskolens bestyrelse
Forældrebestyrelses formand har søgt og fået penge af Nordea Fonden til en udflugt. Udflugten foregår den 31. oktober til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Børnehaven samarbejder med de lokale dagplejere, som besøger og låner lokaler på skolen til legestue. Børnehaven samarbejder med MOT G&U, hvor de følger børn til gymnastik man-dage og tirsdage.
Skolen
Ansatte
Friskolen har sagt farvel til Gitte Møller, som er tiltrådt stillingen som leder på Billum Friskole. Bestyrelsen ønsker Gitte held og lykke og ser frem til et godt sam-arbejde friskolerne imellem. Friskolen har også sagt farvel til Conny Fisher, som har valgt at søge nye udfordringer. Conny øn-skes held og lykke fremover. Tak for man-ge års godt samarbejde til Gitte og Conny!
Den 1. september tiltrådte Anne-Mette Kristiansen som lærer på Friskolen. Anne-Mette har tidligere været ansat på Sct. Jacobi Skole. Vi glæder os til samarbejdet med Anne-Mette.
Toiletforhold på Friskolen
Der har i medierne og på landets skoler været fokus på børnenes toiletforhold. Dette er bestyrelsen også opmærksom på. Renovering af gårdtoiletterne overvejes.
Elevernes arbejdsmiljø
Bestyrelsen har fokus på børnenes arbejdsstillinger og vil i samråd med en ergoterapeut vurdere, om borde og stole opfylder elevernes behov.
Overbygning
I indeværende skoleår samlæses 8. og 9. klasse på skolen. Der er henholdsvis 10 elever i 8. klasse og én elev i 9. klasse. Friskolens bestyrelse og ledelse har besluttet, at der i skoleåret 2018-19 ikke er grundlag for at tilbyde 9. klasse. Der tilbydes igen 9. klasse i skoleåret 2019-20, såfremt der er mindst 10 af Friskolens egne elever, som ønsker dette.
Sygefravær og vikardækning
Friskolen er desværre ramt af sygemelding. Skoleleder Lis M. Staunstrup er sygemeldt efter en hjernerystelse i juli måned, og viceskoleleder Bo. W. Nielsen er konstitueret skoleleder. Lærer Bjarne Jensen hjælper p.t. til på kontoret.
Friskolen er i perioder udfordret i forhold til sygemeldinger og vikardækninger. Bestyrelsen er opmærksom herpå. Bestyrelsen har igangsat en sygefraværspolitik for at drage omsorg for de ansatte.
Skole-hjem samarbejde
Undervisningsministeriet ønsker at skærpe opmærksomheden på, at dialog kan være med til at forebygge en udskrivning eller bortvisning og desuden sikre, at overvejelserne ikke kommer som en overraskelse for eleven og forældrene. Besty-relsen bakker op om dette synspunkt og igangsætter en udarbejdelse af en proce-dure for ophør af samarbejdet mellem skole og hjem.
Fonde
Friskolens bestyrelse har søgt Foreningen Jazz & Rock ved Ringkøbing Fjord og Skads M.Fl. Herreders Brandkasse om tilskud til udstyr til musikundervisning.
Friskolens bestyrelse
Efter generalforsamlingen i Friskolen i april måned består Friskolens bestyrelse af følgende personer:
HC Jessen – formand
Henrik Fosgerau – næstformand
Gitte Riddersholm – medlem
Anette Nielsen – medlem
Klaus Roswall – supp. f. Troels Frederiksen
Lisbeth Linding – suppleant

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI