Spring til indhold

Nyhedsbrev fra Friskolen

Kære alle,

Hermed nyhedsbrev fra friskolens bestyrelse.

Hvad laver bestyrelsen?

Generelt afholder bestyrelsen 1 – 2 ordinære møder om måneden. I foråret er der typisk lidt flere møder grundet godkendelse af budget frem mod generalforsamlingen. Dertil kommer et antal ekstraordinære møder som typisk er af kortere varighed.

Typisk drøfter bestyrelsen økonomiske dispositioner som normalt også ender ud i en beslutning om enten at anvende midlerne eller netop at lade være. Begge dele kræver en kvalificeret stillingtagen. Et nyligt eksempel er etableringen af et nyt trådløst netværk i MOT-Multi som kostede i omegnen af 100.000 kr. I dette tilfælde besluttede vi at prioritere midlerne til etableringen, dette til gavn for elever, ansatte samt andre brugere af MOT-Multi.

I begyndelsen af bestyrelsesmøderne deltager børnehavelederen og støtteforeningens formand. Begge for at tilsikre en gensidig orientering om forhold i støtteforeningen, i børnehaven, i SFO´en og på skolen. Efter orientering og evt. drøftelse fortsætter skolebestyrelsen selv møderne.

Vi får løbende henvendelser fra forældre som ønsker at deres børn skal gå på friskolen, dejligt.  Det er fortsat bestyrelsen der beslutter hvorvidt en optagelsesproces af elever kan påbegyndes, men bestyrelsen lytter særdeles grundigt til den pædagogiske anbefaling som skolens personale, herunder de relevante klasselærere, kommer med. Vi tilstræber fortsat 20 elever i hver klasse. Omvendt kan der være klasser hvori det er hensigtsmæssigt at tallet er enten lavere eller højere. Men beslutningen bygger altid på den pædagogiske vurdering og ikke et økonomisk incitament om at øge elevtallet for derved også at øge indtjeningen.

 

Etablering af vuggestue?

Nogle forældre har henvendt sig med ønsket om at der etableres en vuggestue i tilknytning til friskolen og naturbørnehaven. Forslaget er behandlet i bestyrelsen og vi har besluttet at undersøge området nærmere. Det betyder at vi vil kontakte andre friskoler med tilknyttet vuggestue og samtidig vil vi forsøge at besøge en eller flere af dem. Der er naturligvis en hel masse spørgsmål som vi skal forsøge at finde svar på inden der kan træffes en kvalificeret beslutning, men vi igangsætter nu en undersøgelsesproces.

 

Det går lige stærkt nok…

…for nogle personer når de giver den gas henover parkeringspladsen ved friskolen. Særligt området lige mellem skolen og multibanen er udsat, når travle forældre hviler foden lidt for tungt på speederen, samtidig med at aktive skolebørn kun har enten multibane eller hoppepude i hovedet. Et antal ansatte og forældre har været vidner til tilfælde, hvor sekunder har afgjort om barnet er blevet påkørt eller ej.

Vi igangsætter derfor i nærmeste fremtid et lille trafikreguleringsprojekt, hvor vi starter med at etablere midlertidige fartbump i området mellem skolen og multibanen. Disse bliver lavet med kabelbakker, som vi har lånt af Varde Kommune. Afhængig af bumpenes effekt, vil vi efterfølgende overveje yderligere foranstaltninger, herunder evt. afspærring af dele af parkeringspladsen ved skolen mhp. at øge oversigtsforholdene. Det kan være at vi flytter rundt på reguleringerne undervejs i projektet for at finde den optimale placering.

Endeligt vil vi evaluere de iværksatte tiltag og evt. anmode støtteforeningen om hjælp til etablering af permanente foranstaltninger såsom fartbump ell. lign.

 

Generalforsamling og arbejdsdag

Slutteligt skal vi henlede opmærksomheden på skolens og støtteforeningens generalforsamlinger den 19. april. Husk at der er fællesspisning kl. 1800 og at generalforsamlingerne starter kl. 1900.

Den 20. maj er der arbejdsdag på skolen. Husk at sætte kryds i kalenderen.

Del på Facebook

Maj 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI